Foretningsbetingelser for Holistisk Lægehus ApS.

 Afvikling, ændring og aflysning
Holistisk Lægehus, Din Naturmediciner, har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved konsultationer og behandlinger fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.
Holistisk Lægehus har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Holistisk Lægehus kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.
Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.
Hvis du er forhindret i at møde op til en booket konsultation/behandling live eller online, skal afbud meldes senest med 24 timers varsel til Magdalena Lock Johansson eller Luise Gerkens Nygaard på telefon 29 86 05 96 / 22 67 23 23 (opkald eller sms). Meldes der afbud mere end 24 timer før den aftalte tid, kan du reservere en ny tid eller få eventuel forudbetaling refunderet. Meldes der afbud senere end 24 timer før den aftale tid, eller udebliver du uden afbud, opkræves det fulde beløb for den planlagte session/ydelse. Ved deltagelse på online gruppeforløb refunderes betalingen ikke. En session anses for booket når aftalen er indgået eller bekræftet skriftligt.

Betaling og betalingsbetingelser
Betaling kan foregå enten med kontanter ved fysisk fremmøde eller ved bankoverførsel til Holistisk Lægehus bankkonto Reg. nr. 6180 kontonr. 0013238405 på baggrund af faktura fremsendt enten før eller efter ydelsen/sessionen er afviklet. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturaen er sendt til din email. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00. Fakturaen fremsendes på email. Du er selv ansvarlig for at tjekke dit spamfilter/uønsket mail ved modtagelse af fakturaen. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ansvarsbegrænsning
Du har som kunde selv ansvaret for at tage hånd om dig selv i din proces før og efter din/dine konsultation/behandlinger. Holistisk Lægehus giver ingen garanti for udkommet af sessioner/ydelser og betaling kan ikke annulleres eller tilbagebetales med begrundelse i manglende oplevelse af bedring/forandring/effekt af ydelsen/sessionen/produktet.

Rettigheder
Holistisk Lægehus har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredje part.
Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Holistisk Lægehus virksomhed. Holistisk Lægehus navn må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Holistisk Lægehus navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Holistisk Lægehus berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Holistisk Lægehus er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Privatlivs- og persondatapolitik for Holistisk Lægehus.

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Holistisk Lægehus, som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Holistisk Lægehus behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), evt, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold såfremt disse er relevante at vide vedr. behandlingsforløbet.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Efter særskilt og specifik aftale med dig om evt. udarbejdelse af lægeerklæringer og attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier – med de forhold der gør sig gældende for os som privatklinik uden økonomiaftale eller andre aftaler med det offentlige sundhedsvæsen.
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter via FMK-online, telefon eller papirrecept.
• Bestilling af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier og andre laboratoriesteder, herunder også udenlandske.
• Orientering pr mail vedr. almen men nødvendig viden for ordentlig patientbehandling, fx ændrede mødetider, ferie mm. 
• Fakturerings- og afregningsmæssige formål, hvor opbevaring af bilag effektueres så længe, dette har relevans og er påkrævet af hensyn til klinikkens regnskab og bogføring herunder SKATs krav om opbevaring af bilag. 
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt
• Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
• Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
• Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
• Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre,
• Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
• Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig. 

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, hvis du medbringer disse dokumenter til klinikken. Opslag i elektroniske journalsystemer forekommer udelukkende, og er kun mulig, såfremt du via sundhed.dk givet os fuldmagt hertil. Opslag i laboratoriernes svarportal sker når vi skal se resultaterne på de aftalte bestilte blodprøver i behandlingsforløbet. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er aftalt med patienten og nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
• Ved henvisning af patienter til supplerende undersøgelse og vurdering videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt. 
• Ved afregning for patientbehandling videregives oplysninger til dinero.dk
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.                                                • Der videregives kun oplysninger til de forskellige offentlige instanser eller tilsvarende, såfremt der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning, eller en særskilt og specifik aftale med patienten herom.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Kliniske patientdata videregives ikke til kliniske kvalitetsdatabaser, da vi som privatklinik er uden forpligtelser i så henseende. 
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a), og kun efter særskilt og individuel aftale med dig om denne form for attestmæssig ydelse. 
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.
• GeckoBooking – journal- og aftalesystem
• Economic – faktureringssystem
• DMDD.dk – webreq-hosting vedr. blodprøvebestillinger

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. I tilfælde af lægeskift, hvor der anmodes om journalflytning til ny behandlende læge, overgår journalopbevaringen og – forpligtelser til denne. 

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Du har visse rettigheder med lovens begrænsninger – retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysningerne, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.